fbpx

Požiarna ochrana (bezpečnosť) stavebnej konštrukcie vs. trieda horľavosti materiálov

10. marca 2021

Pri procese výstavby domu je použitých množstvo rôznych stavebných a izolačných materiálov. Tieto materiály priamo ovplyvňujú tepelno-technické parametre stavby a okrem iného ovplyvňujú aj veľmi dôležitú oblasť ktorou je požiarna ochrana stavby. 

Požiarna ochrana stavieb 

Je pevne zakotvená a presne definovaná v požiarnej norme, ktorú musí každá stavba bezpodmienečne spĺňať. Jedná sa o vyjadrenie požiarnej odolnosti konštrukcie v minútach. Jednoducho povedané každá konštrukcia má predpísanú min. požiarnu odolnosť, aby v prípade požiaru mali obyvatelia domu dostatočný časový priestor pre bezpečné opustenie obydlia bez hrozby zrútenia sa niektorej z konštrukcií. 

Požiarna odolnosť konštrukcie 

Sa posudzuje vrámci celej konštrukčnej skladby tz. od finálnej interiérovej vrstvy až po finálnu exteriérovú vrstvu. Normou požadovaná hodnota požiarnej odolnosti môže byť podľa typu konštrukcie napr. 30, 45, 60, 90, alebo aj viac minút. Takáto konštrukcia, ktorá v plnej miere spĺňa normou požadované parametre požiarnej odolnosti však môže bez akýchkoľvek problémov obsahovať aj materiály, ktoré majú vyššiu triedu horľavosti. 

Trieda horľavosti 

je stanovená vlastnosť pre jednotlivé stavebné materiály použité v konštrukčných skladbách. Jedná sa napr. o omietkové zmesy, izolačné materiály, konštrukčné materiály, rôzne doskové materiály ako OSB dosky, SDK dosky a podobne. Definovaných od nehorľavých až po ľahko horľavé. Je veľmi mylnou a nešťastnou predstavou, že požiarne bezpečná skladba nemôže byť vyhotovená z dreva a to s použitím prírodných stavebných a izolačných materiálov ako sú drevovláknité, konopné, alebo slamené izolácie. Správne navrhnutá skladba s použitím týchto materiálov nie len že zabezpečí bez problémov požiarnu bezpečnosť z pohľadu požiarnej odolnosti v minútach, ale v prípade požiaru neprodukuje takáto konštrukcia toľko toxických nebezpečných spalín ako skladba kde sú použité a zabudované syntetické, umelé materiály. 

Štatisticky je dokázané, že 9 z 10 ľudí pri požiare rodinného domu nezahynie na následky plameňa, ale na následky udusenia sa splodinami vznikajúcimi pri požiare. Práve preto je veľmi zásadné čo vlastne pri požiari horí a čo obsahujú požiarom zasiahnuté stavebné materiály a konštrukcie. Taktiež drvivá väčšina požiarov nevzniká priamo v konštrukciách, ale nedopatrením kde ohnisko požiaru môže byť v obytnej miestnosti (nábytok, záclony, koberce…)

Veľmi dobrým príkladom je napr. konštrukcia drevostavby, ktorá je vyplnená fúkanou slamenou izoláciou. Na prvý pohľad nevhodný materiál z pohľadu horľavosti však zabezpečuje vysokú požiarnu bezpečnosť konštrukcie. Dôvodom je vysoká aplikačná objemová hmotnosť dosahujúca úroveň až 140 kg/m3. Táto vysoká objemová hmotnosť (hustota) materiálu zabezpečuje skôr tlenie ako samotné horenie nakoľko slama v takejto forme obsahuje minimum vzduchu, ktorý je hlavným podporovateľom šírenie plameňa a požiaru. Tiež pri tlení slamy nie je do ovzdušia vypúšťané tak veľké množstvo toxínov a splodín ako pri horení napr. polystyrénu, alebo iných umelých materiálov. Veľmi podobné vlastnosti majú aj ostatné prírodné izolačné materiály ako napr. drevovláknité izolácie. Tím aj zdanlivo nevhodná skladba môže pre obyvateľa domu zabezpečiť vyššiu ochranu pri vzniku požiaru. Preto je veľmi potrebné sa na túto problematiku pozerať komplexne!