Požiarna ochrana (bezpečnosť) stavebnej konštrukcie vs. trieda horľavosti materiálov

Požiarna ochrana (bezpečnosť) stavebnej konštrukcie vs. trieda horľavosti materiálov

Pri procese výstavby domu je použitých množstvo rôznych stavebných a izolačných materiálov. Tieto materiály priamo ovplyvňujú tepelno-technické parametre stavby a okrem iného ovplyvňujú aj veľmi dôležitú oblasť ktorou je požiarna ochrana stavby. 

Požiarna ochrana stavieb 
Je pevne zakotvená a presne definovaná v požiarnej norme, ktorú musí každá stavba bezpodmienečne spĺňať. Jedná sa o vyjadrenie požiarnej odolnosti konštrukcie v minútach. Jednoducho povedané každá konštrukcia má predpísanú min. požiarnu odolnosť, aby v prípade požiaru mali obyvatelia domu dostatočný časový priestor pre bezpečné opustenie obydlia bez hrozby zrútenia sa niektorej z konštrukcií.