Trvalo udržateľná výstavba

Trvalo udržateľná výstavba

Stavebníctvo je zodpovedné za 40 % emisií. Dnes sa na produkcii COvýznamne podieľajú budovy svojou výstavbou a následnou prevádzkou. Preto je dnes potrebné stavať budovy z materiálov zanechávajúcich čo najmenšiu uhlíkovú stopu, ktoré si na svoju prevádzku vyžadujú čo najmenšie množstvo energií, najlepšie z obnoviteľných zdrojov.

Hodnotenie stavebných materiálov z ekologického hľadiska

Hodnotenie materiálov z ekologického hľadiska ovplyvňuje veľa faktorov, hodnotia sa faktory, ktoré zaťažujú okolie pri výrobe a doprave.

KĽÚČOVÉ PARAMETRE

Zabudovaná primárna energia (PEI), tzv. „šedá energia“

Je to údaj v MJ, ktorý v sebe zahŕňa množstvo spotrebovanej primárnej energie v danom materiále. Ide o energiu vynaloženú na získanie suroviny, výrobu a dopravu materiálu. Množstvo stavených materiálov je vyrobených neudržateľným spôsobom alebo sú dovážané z veľkej diaľky. Práve preprava má potom negatívny dopad na produkciu CO2. Tiež je dôležité obmedzeť plytvania surovinami a minimalizovať straty počas výroby, procesu výstavby a celkovej životnosti dokončených stavieb. Aj neskoršia možná recyklácia materiálov použitých na výstavbu je jeden s aspektov ktorý treba pri ich výbere zohľadniť

Emisie COekv. (potenciál globálneho otepľovania)

Tento údaj zahŕňa emisie látok prispievajúcich ku skleníkovému efektu. Oxid uhličitý sa vzhľadom k najväčším množstvám používa ako ekvivalent. Je dôležité koľko kilogramov CO2 bolo uvoľnených pri výrobe daného materiálu. Materiály, ktoré dosahujú najvyššie hodnoty emisií CO2 sú železobetóny, keramika, polystyrény, penové sklá, vlny zo sklenených a minerálnych vlákien. Napríklad drevo, konopa, ľan a iné dorastajúce suroviny počas rastu absorbovali viac CO2, ako sa uvoľní pri ich príprave a zabudovaní v stavbe.


Prehľad stavebných materiálov používaných v nosných konštrukciách s pohľadu klúčových parametrov PEI a Emisii COZdroj: www.iepd.sk

Ak však chceme stavať s čo najmenšou uhlíkovou stopou, mali by sme sa zamerať na zabudovanie prírodných materiálov vyrobených na báze rastlinných (drevo, ľan, konope, slama, hlina a pod.) alebo živočíšnych vlákien (ovčia vlna), ktoré si na svoju prevádzku vyžiadajú čo najmenšie množstvo energií a pochádzajú z obnoviteľných zdrojov.

Drevo - ekologický materál 

Drevovláknité izolácie prispievajú k zníženiu množstva skleníkových plynov CO2. Počas rastu viažu stromy CO2, ktorý čerpajú (sťahujú) z atmosféry. V 1 m3 dreva je viazaná až jedna tona CO2. Kysličník uhličitý ostáva v materiály uchovaný po celú dobu životnosti. Napríklad, ak môžeme nahradiť kubický meter betónu kubickým metrom dreva, z atmosféry sa zníži asi tona (1 000 kilogramov) emisií CO2 .

Drevovláknité izolácie sa vyrábajú z ekologickej suroviny – borovicového, smrekového dreva. Preto sa radia do skupiny ekologických izolácií šetrných k životnému prostrediu aj ľudskému zdraviu. Procesy výroby sú maximálne ekologické a vykazujú pozitívnu bilanciou CO2. Majú dlhú životnosť a sú recyklovateľné. Pre porovnanie jeden priemerný rodinný dom izolovaný drevovláknitou izoláciou viaže v sebe približne rovnaké množstvo CO2, ako uvoľní osobný automobil za jazdy 50 000 km.