Energetická efektívnosť budov

Energetická efektívnosť budov

Podľa platnej legislatívy môžu byť povolené a následne skolaudované len také stavby, ktoré splnia prísne tepelnotechnické požiadavky, ktoré spočívajú predovšetkým v dostatočnom zateplení obálky budov. Na Slovensku je povinné od 1. januára 2021dosiahnutie energetickej úrovne budov s takmer nulovou spotrebou pre všetky nové budovy.


Energetické triedy podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie

Energetická trieda charakterizuje budovu podľa jedného globálneho ukazovateľa - primárnej energie. Záleží, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Budovy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie.
Najlepší koeficient má:
• fotovoltaika - 0,0
• kotol spaľujúci drevo - 0,1
• kotol na drevnú štiepku - 0,15
• kotol na drevné pelety - 0,2
 plyn - 1,1
• elektrina - 2,2