Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami

Predávajúci:
Sídlo spoločnosti: TEPORE, s. r. o.
Podpriehradná 3/A
821 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa a prevádzka: TEPORE, s. r. o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica

Kupujúci:
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne nešpecifikované týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov ďalej len ako Občiansky zákonník.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosti TEPORE s.r.o.. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou TEPORE s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena, tel.č. a adresy).
Zákazník prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie zadá dopyt resp. objednávku, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky.
Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník svojím podpisom a následným e-mailovým odoslaním potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi.
Taktiež je oboznámený s vlastnosťami objednaného materiálu, ktoré sú uvedené v technických podkladoch, ktoré sú uverejnené na stránke predávajúceho: www.tepore.sk.
Zákon č. 102/2014 Z.z. §2 ods1 – Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny. Po odsúhlasení objednávky zákazníkom bude na jeho e-mail odoslaná preddavková faktúra, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu, množstve tovaru a nákladoch na dopravu.
Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný e-mailom, alebo telefonicky. Zaplatením preddavkovej faktúry zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t. j. do doby zaplatenia preddavkovej faktúry. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo ak dôjde ku zvýšeniu ceny na strane dodávateľa vstupných surovín vo výrobe. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalších postupoch. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne.
Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom termíne, ktorý je uvedený v preddavkovej faktúre. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na preddavkovej faktúre) riadne pripísaná na účet predávajúceho.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

Platobné podmienky

Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravu a termínu dodania) nasledujúcim spôsobom:

Prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho (účet v: Tatra Banka, a. s.)

Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže zmeniť. V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je zákazník rovnako povinný uviesť svoj pridelený variabilný symbol (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí odosielateľ.)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list kupujúceho o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu a vrátený tovar v neporušenom resp. pôvodnom stave doručený do skladu predávajúceho na náklady kupujúceho.

Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.