fbpx

Konštrukčno-izolačný systém pre nízkoenergetické a pasívne stavby STEICO TEPORE

17. septembra 2018

Dôvod vzniku technického posúdenia (SK TP) STEICO TEPORE:

 

v zmysle Európskej legislatívy:

je to nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 – harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh,

v zmysle Slovenskej legislatívy:

 zákon č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov NR SR, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov stavbných výrobkov

musia mať stavby nasledovnú certifikáciu:

●  pre Slovenský trh: SK technické posúdenie (SK TP)
pre Európský trh: Európske technické posúdenie (ETA)

 

Čo je certifikácia stavebného výrobku – napr. drevostavieb?

Certifikácia výrobku zahŕňa posúdenie zhody, jeho podstatných vlastností so základnými požiadavkami uvedených v technických predpisoch (pre drevostavby podľa ETAG 007), vzťahujúcich sa na výrobok v určenej oblasti jeho použitia, ako aj dohľad nad systémom kvality žiadateľa (napr. výrobcu).

 

Aké konštrukcie a časti DREVOSTAVBY je potrebné certifikovať?

● ZOSTAVY BUDOV s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciou, (ETA alebo SK TP podľa predpisu ETAG 007),
PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ OPLÁŠTENÉ PANELY na báze dreva (ETA alebo SK TP podľa predpisu ETAG 019)

Poznámka: zoznam stavebných výrobkov (aj na báze dreva) je vo vyhláške č. 162/2013Z.z.

Význam a výhody systému STEICO TEPORE – pre stavebníkov/konečných zákazníkov:

● význam pre stavebníkov/investorov drevostavieb – pri výrobcoch s certifikáciou, aktuálne od 1.10.2017!

 

Ďalšie výhody a význam:

● zdraviu a pre užívanie bezpečné výrobky,
● dodanie kvalitného a spoľahlivého stavebného výrobku alebo systému stavby,
● dodanie celej série kvalitných stavebných výrobkov, nielen jedného!
● bezproblémové kolaudovanie drevenej konštrukcie alebo stavby,
● vyvážená cena so zárukou kvality,
● zaručené obchodné práva a riešenie reklamácií,
● dlhodobá funkčnosť a spoľahlivosť = nižšia starostlivosť a náklady počas prevádzky,

Význam a výhody – pre výrobcov / distribútorov

● získanie stavebníkov/investorov žiadajúcich dotáciu na drevostavbu,
lepšia dôveryhodnosť a meno firmy a produktov pre obchodný záujem zákazníkov,
spokojný zákazník vytvárajúci potenciál nových zákazníkov a zisku,
ľahší prístup na nové trhy a ľahší odbyt,
systematizovaná technológia výrobku, ktorá znižuje a šetrí náklady,
odlíšenie vlastného výrobku od konkurencie a náskok pred potencionálnou konkurenciou,
marketingová hodnota osvedčeného výrobku – prilákanie viac zákazníkov kvalitným výrobkom, než drahou reklamou,
eliminácia reklamácií, stresujúcich situácií a zbytočných nákladov s tým spojených,

 

STEICO TEPORE systém s SK TP – pre VÝROBCOV DREVOSTAVIEB

na Slovenskú jediný komplexný systém prefabrikovaných konštrukčných panelov na báze dreva, ktorý má SK technické posúdenie (SK TP – 16/0089)!
je predpripravený pre výrobcov drevostavieb k rýchlejšiemu získaniu národného (SK TP) alebo európskeho (ETA) technického posúdenia pre ich drevený stavebný systém!
je overený SK TP systém v súlade s ETAG 007 navrhnutý pre:

obvodové steny drevostavieb
stropy stavieb
strechy stavieb

 12

STEICO TEPORE systém prefabrikovaných konštrukčných panelov PRE OBVODOVÉ STENY drevostavieb má posúdené nasledovné parametre:

1. Požiarnu odolnosť – REI, REW
2.Tepelnotechnické vlastnosti: súčiniteľ prechodu tepla U, vnútornú povrchovú teplotu, teplotný útlm, fázový posun, množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary za rok.
3. Statické posúdenie panelov

posúdených 30 konštrukčných riešení pre výstavbu ultranízkoenergetických (NED) a energeticky pasívnych drevostavieb
rámové konštrukcie pre panelový a stĺpikový systém z masívneho a KVH dreva, steny s CLT drevom, steny tzv. „vyľahčenými I“ nosníkmi.

 

Príklad obvodovej steny s SK TP je v prílohe č. 1.

STEICO TEPORE systém prefabrikovaných konštrukčných panelov PRE STROPY stavieb má posúdené nasledovné parametre:

1. Požiarna odolnosť – REI.
2. Akustické vlastnosti: vzduchová nepriezvučnosť Rw, kroková vzduchová nepriezvučnosť Ln,w

 

Posúdených 18 konštrukčných riešení pre stropy obytných budov NED a EPD.

Príklad stropu s SK TP je v prílohe č. 2.

———————————————————————————————————————-

STEICO TEPORE systém prefabrikovaných konštrukčných panelov PRE STRECHY stavieb má posúdené nasledovné parametre:

  1. Požiarnu odolnosť – REI
  2. Tepelnotechnické vlastnosti: súčiniteľ prechodu tepla U, vnútornú povrchovú teplotu, teplotný útlm, fázový posun, množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary za rok.

 

Posúdené 4 konštrukčné riešenia pre strechy obytných budov NED a EPD.

 

Príklad strechy s SK TP je v prílohe č. 3.

Pokiaľ výrobcovia, splnomocnenci a distribútori drevostavieb chcú dodávať stavby na Slovenský trh – potrebuju mať národné technické posúdenie (SK TP) dreveného stavebného systému. Drevostavba – systém budovy s drevenou rámovou alebo zrubovou konštrukciou sa technicky posudzuje ako celok podľa ETAG 007.

Súčasťou drevostavby sú stavebné konštukcie ako napr. obvodové steny, nosné vnútorné steny, stropy, strecha a pod., ktoré podliehajú posúdeniu podstatných technických vlastností a sú súčasťou k vydaniu technického posúdenia (SK TP).

Systém STEICO TEPORE predstavuje pre zhotovideľov orginálne SK technické posúdenie konštrukčných panelov na báze dreva. Na Slovenskom trhu je to jediný systém konštrukčných panelov s posúdením SK TP a ktorý možno úplne prevziať do SK TP systému drevostavby zhotoviteľa.

Autori

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ing. Stanislav Jochim, PhD.

Je odborne spôsobilý projektant so špecializáciou na drevené stavebné konštrukcie so 17 ročnou praxou. Má taktiež 20-ročné skúsenosti v oblasti výskumu tepelno-technických, vlhkostných, akustických a požiarno-technických vlastností obalových konštrukcií na báze dreva, mechanických vlastností nosných prvkov a spojov, energetickej hospodárnosti a technológie drevených stavieb, tepelno-technických vlastností a technológie drevených okien. Je odborný a expertný posudzovateľ technicko-fyzikálnych vlastností a problémov stavebných konštrukcií, okien a dverí.

Jakub Čajko

Od roku 2008 pracoval na pozícií technického servisu v spoločnosti Smrečina Hofatex. Smrečina Hofatex bola jediným výrobcom drevovláknitých izolácií v rámci Slovenskej a Českej republiky. Neskôr pracoval súbežne na pozícií obchodného zástupcu okrem Slovenska, aj pre viaceré európske krajiny, kde sa drevovláknitá doska úspešne začala etablovať. Po zániku domáceho výrobcu sa naďalej venuje drevovláknitým izoláciám a ich rozvoju na slovenskom trhu.