Doprava

Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný podľa možností výroby, dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kúpnej ceny na účet predávajúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie kupujúcim. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Kupujúci je povinný previesť vyloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase. Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, predávajúci stornuje objednávku a kupujúcemu vráti 80 % z celkovej sumy tovaru materiálu. Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, poprípade nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru podľa priloženého dodacieho listu a neporušenosť obalu.

Fúkaná izolácia:
Zákazník je povinný si spraviť prípravné práce v plnom rozsahu pred aplikáciu fúkanej izolácie. Tieto práce môže v prípade potreby konzultovať s nami ako dodávateľom fúkanej izolácie. Prípravné práce musia byť vyhotovené v takom rozsahu aby nebola fúkaná izolácia po aplikácií ohrozená vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Zvlášť dôležité je uchytenie fólií, ktoré môžu byť hlavne pri stropoch bungalovoch vystavené vetru a pri nesprávnom uchytení môžu byť podfúknuté čo ma negatívny vplyv na fúkanú izoláciu zvlášť pri jej realizácií.

Doprava

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom na inom mieste je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktoré zaisťujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe. V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravou a bude zaúčtované v cene za dopravu aj vozidlo s hydraulickou rukou, kupujúcemu bude účtovaná vykládka i v prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami. V niektorých prípadoch môže byť doprava zaistená zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru alebo keď je miesto vyloženia tovaru v blízkosti skladu.

Pri odbere plne naloženého kamiónu môže byť cena za dopravu znížená, pokiaľ kupujúci splní tieto podmienky:
1. odber v množstve plne naloženého kamiónu
2. jedno miesto vykládky na území SR.
3. príjazd na miesto vykládky po normálnej ceste
4. na mieste bude vykládka zaistená tak, aby jej doba nepresiahla 120 minút od príjazdu kamiónu
5. na mieste vykládky bude prítomná osoba oprávnená k prevzatiu tovaru.