fbpx

Čo sa nehovorí o striekaných PUR izoláciách a ich hrozbách…

21. apríla 2020

Cech strechárov Slovenska upozorňuje na zavádzajúce praktiky realizačných firiem, ktoré sa zaoberajú montážou striekanej PUR izolácie. Podstatným nedostatkom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými postupmi je náchylnosť na chyby počas montáže, vedúce k nedodržaniu izolačných vlastností a ohrozeniu zdravia. Keďže CSS sa dlhodobo venuje zvyšovaniu kvality realizácií v oblasti striech, pokladáme za povinnosť upozorniť na viacero odborných problémov, spojených s aplikáciou striekanej izolácie pri zateplení šikmej strechy.

Izolačné vlastnosti striekanej peny značne kolíšu, kvalitu nikto nepreveruje.

V prvom rade, pri striekanej pene je kvalita výslednej izolácie závislá na mnohých faktoroch (teplota chemických komponentov, teplota a vlhkosť vzduchu pri aplikácii, teplota a vlhkosť povrchu konštrukcie, kvalita povrchu konštrukcie – prach, mastnota…), ktoré je mimoriadne náročné ovplyvniť. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik. Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa stretávame so zásadnými chybami striekanej PUR izolácie a s nedostatočnými izolačnými vlastnosťami.

Pri tradičných minerálnych izoláciách, ako aj pri fabricky vyrábaných PIR penách podliehajú kvalitatívne vlastnosti izolácie prísnej kontrole. Tá je realizovaná pravidelným odberom vzoriek a skúšaním vo výrobnom závode a užívateľovi garantuje deklarované vlastnosti počas celej životnosti stavby. Konštrukcie zateplené tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami majú deklarované nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre, kde správnym návrhom vrstiev konštrukcie predchádzajú kondenzácii vlhkosti v konštrukcii, a tak bránia tvorbe hniloby a plesní v drevenom krove alebo stene.

V prípade striekanej izolácie ide o polyuretánovú (PUR) penu alebo polyizokyanurátovú (PIR) penu, ktorá sa skladá z methylen diphenyl diisocyanátu (MDI) a tekutého polyhydroxylového produktu obsahujúceho napeňovadlo (polyol). Jednotlivé zložky peny sa miešajú priamo na stavbe, teda výsledná kvalita je výrazne ovplyvnená montážnikom. Výrobca nemôže užívateľovi garantovať parametre ako v prípade tradičných izolácií, keďže dodáva len jednotlivé chemikálie. V skratke, výsledné izolačné vlastnosti vznikajú priamo na stavbe a nikto detailne nepreveruje kvalitu a vlastnosti takto zrealizovanej izolácie.

nadkrokvova celoplosna izolacia z pur dosak
striekana pur

Zložky striekaných pien ohrozujú zdravie, pri neodbornej manipulácii so zásobníkmi môže dôjsť ku chemickej reakcii a hrozí výbuch zásobníkov.

Ďalšie problematické momenty nastávajú pri miešaní peny, aplikácii peny a pri plnení technických požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe ako i pri užívaní stavieb napr. pri nebezpečnom vyhotovení napojenia horľavej izolácie na komín prestupujúci strechou a pod.

Cech strechárov Slovenska tiež upozorňuje, že samotné zložky peny sa radia medzi nebezpečný odpad, sú horľavé, výpary z nich sú toxické a môžu spôsobiť silný astmatický záchvat pri vdýchnutí. Zložky reagujú so vzdušnou vlhkosťou, pri vystavení tejto vlhkosti sa vytvára CO2, narastá tlak a pri neodbornej manipulácii hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Špecialisti Cechu strechárov Slovenska sú kedykoľvek pripravení konzultovať túto problematiku a poskytnúť ďalšie informácie laickej aj odbornej verejnosti – realizátorom, montážnym firmám, výrobcom alebo predajcom stavebných materiálov.

 

Odborná pracovná skupina CSS