1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe
strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občianskym zákonníkom, obchodným
zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.
Predávajúci:
Sídlo spoločnosti: TEPORE, s. r. o. Korešpondenčná adresa a prevádzka: TEPORE, s. r. o.
Podpriehradná 3/A Kremnička 3
821 07 Bratislava 974 05 Banská Bystrica
Kupujúci:
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne
predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne
nešpecifikované týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a v
znení neskorších predpisov ďalej len ako Občiansky zákonník.
2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je
spoločnosti TEPORE s.r.o.. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním
osobných údajov spoločnosťou TEPORE s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto
údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných
údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne
odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité k uskutočneniu plnenia zmluvy
s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s
distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena, tel.č. a adresy).

3. Objednávanie tovaru
Zákazník prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie zadá dopyt resp. objednávku, ktorá
obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a
prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky.
Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník svojím podpisom a následným e-mailovým odoslaním
potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi.
Taktiež je oboznámený s vlastnosťami objednaného materiálu, ktoré sú uvedené v technických podkladoch,
ktoré sú uverejnené na stránke predávajúceho: www.tepore.sk.
Zákon č. 102/2014 Z.z. §2 ods1 – Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva
medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo
viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a
spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo
ponukového katalógu.
Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho
druhu, množstva a ceny. Po odsúhlasení objednávky zákazníkom bude na jeho e-mail odoslaná preddavková
faktúra, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu, množstve tovaru a nákladoch na dopravu.
Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný e-mailom, alebo telefonicky. Zaplatením preddavkovej faktúry
zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

4. Storno objednávky
Objednávku je možné stornovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Kupujúci má právo stornovať
objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t. j. do doby zaplatenia preddavkovej
faktúry. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo
ak dôjde ku zvýšeniu ceny na strane dodávateľa vstupných surovín vo výrobe. V takomto prípade bude
predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalších postupoch. V prípade, že kupujúci už zaplatil
celú čiastku kúpnej ceny bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne.
Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom
termíne, ktorý je uvedený v preddavkovej faktúre. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v
prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na preddavkovej faktúre) riadne pripísaná na účet
predávajúceho.
5. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom
venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným
nezrovnalostiam.
6. Platobné podmienky
Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravu a termínu dodania)
nasledujúcim spôsobom:
Prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho (účet v: Tatra Banka, a. s.)
Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže
zmeniť. V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je
zákazník rovnako povinný uviesť svoj pridelený variabilný symbol (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí
odosielateľ.)
7. Dodacie podmienky
Tovar je expedovaný podľa možností výroby, dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v
čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu
objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny,
spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kúpnej ceny na účet predávajúceho. Miesto
odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za
splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie kupujúcim. Tovar môže
prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a
preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Kupujúci je povinný previesť
vyloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase. Ak kupujúci odmietne prevziať predmet
plnenia bezdôvodne, predávajúci stornuje objednávku a kupujúcemu vráti 80 % z celkovej sumy tovaru
materiálu. Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie
je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu
cenu, poprípade nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne
druh a množstvo tovaru podľa priloženého dodacieho listu a neporušenosť obalu.
Fúkaná izolácia:
Zákazník je povinný si spraviť prípravné práce v plnom rozsahu pred aplikáciu fúkanej izolácie.
Tieto práce môže v prípade potreby konzultovať s nami ako dodávateľom fúkanej izolácie.
Prípravné práce musia byť vyhotovené v takom rozsahu aby nebola fúkaná izolácia po aplikácií ohrozená
vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
Zvlášť dôležité je uchytenie fólií, ktoré môžu byť hlavne pri stropoch bungalovoch vystavené vetru a pri
nesprávnom uchytení môžu byť podfúknuté čo ma negatívny vplyv na fúkanú izoláciu zvlášť pri jej realizácií.

8. Doprava
Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom na inom mieste je
stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktoré
zaisťujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky,
ktorá je uvedená vo výzve k platbe. V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravou a bude
zaúčtované v cene za dopravu aj vozidlo s hydraulickou rukou, kupujúcemu bude účtovaná vykládka i v prípade,
že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami. V niektorých prípadoch môže
byť doprava zaistená zdarma, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru alebo keď je miesto vyloženia
tovaru v blízkosti skladu.
Pri odbere plne naloženého kamiónu môže byť cena za dopravu znížená, pokiaľ kupujúci splní tieto podmienky:
1. odber v množstve plne naloženého kamiónu
2. jedno miesto vykládky na území SR.
3. príjazd na miesto vykládky po normálnej ceste
4. na mieste bude vykládka zaistená tak, aby jej doba nepresiahla 120 minút od príjazdu kamiónu
5. na mieste vykládky bude prítomná osoba oprávnená k prevzatiu tovaru.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.
102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných
dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list kupujúceho o odstúpení od
zmluvy doručený predávajúcemu a vrátený tovar v neporušenom resp. pôvodnom stave doručený do skladu
predávajúceho na náklady kupujúceho.
10. Zákaznícka podpora
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme
nápomocní pri riešení prípadných problémov.